Informacje podstawowe 

 

 

Herb gminy

 

Zapraszamy na stronę internetową Gminy Siemiątkowo na której znajdują się bieżące informacje, wydarzenia, aktualności oraz zdjęcia dotyczące gminy Siemiątkowo.

Kliknij by odwiedzić stronę

www.siemiatkowo.pl

 

 

Adres Korespondencyjny Urzędu:
Podmiot: Urząd Gminy w Siemiątkowie
Adres: ul. Władysława Reymonta 3A

Godziny Otwarcia:
7:30:15:30

Dane Kontakowe:
Telefon: Tel. (23) 679-61-76
Fax: (23) 679-61-76
Email: ug@siemiatkowo.pl
Adress www: Kliknij
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: Kliknij

Dodatkowe Dane:
Nip: 5110079815
Regon:

NUMERY KONT BANKOWYCH

PODSTAWOWE

86 8233 0004 0000 1629 2004 0002

SOCJALNY URZĄDU GMINY

36 8233 0004 0000 1629 2017 0009

DEPOZYTOWE

58 8233 0004 0000 1629 2016 0010

ZESPÓŁ SZKÓŁ

77 8233 0004 0001 3299 2000 0001

SOCJALNY ZESPOŁU

50 8233 0004 0001 3299 2000 0002

SZ. P. ŁASZEWO

49 8233 0004 0001 3316 2000 0001

SOCJALNY ŁASZEWA

22 8233 0004 0020 0208 2000 0001

GOPS

25 8233 0004 0020 0208 2000 0001

GOK

50 8233 0004 0020 0224 2000 0001

GBP

60 8233 0004 0020 0211 2000 0001

DEPOZYTOWE GOK

08 8233 0004 0000 1629 2005 0039

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej zwanego RODO, Wójt Gminy Siemiątkowo informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Siemiątkowo, z siedzibą ul. Władysława Reymonta 3A, kod pocztowy 09-135, e-mail: ug@siemiatkowo.pl, tel. 23 679-61-76
 2. Osoba i kontakt do inspektora ochrony danych: Piotr Węgrzyn, dpo@siemiatkowo.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
   1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Wójta Gminy Siemiątkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Siemiątkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
   3. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu realizacji innych działań, w przypadku których Administrator jest zobligowany do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w ściśle określonym celu/celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. W każdym przypadku o celu Administrator będzie informował osoby, których dane osobowe dotyczą
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Siemiątkowo. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcie umowy.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

RADNI RADY GMINY SIEMIĄTKOWO W KADENCJI 2014 - 2018

RADNI RADY GMINY SIEMIĄTKOWO  W KADENCJI 2014  -  2018

Od lewej strony: Marianna Dąbrowska, Zbigniew Komorowski, Krzysztof Woźniak, Anna Szlom, Janusz Ciarciński, Krzysztof Dunikowski, Dorota Lorenc – przewodnicząca Rady, Piotr Naguszewski, Roman Jesionowski, Andrzej Wróblewski, Teresa Radomska, Benedykt Budka, Jadwiga Borowska, Tomasz Bilicki, Monika Manista – Skarbnik Gminy, Piotr Kostrzewski – Wójt Gminy, Anna Klonowska – insp. ds. obsługi Rady

Siemiątkowo, 12 października 2018 roku

 

Liczba odwiedzin : 49830
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Techniczny
Czas wytworzenia: 2015-07-08 14:53:46
Czas publikacji: 2019-01-14 10:46:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak