Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 

 UDZIELANIE  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ 

W 2 PUNKTACH W POWIECIE  ŻUROMIŃSKIM

w  2017  roku

 

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

Dzień tygodnia

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny przyjęć

Obsługa prawna

poniedziałek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                       ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Magdalena                        

Piotrkowska

-radca   prawny

wtorek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                       ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Magdalena

Piotrkowska

-radca prawny

środa

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                       ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

8.00-10.00

Magdalena Piotrkowska

-radca prawny

10.00-12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

czwartek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                       ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

piątek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                       ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

W Punkcie nr 1 pomoc prawną świadczą radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie  oraz  adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku.

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 zlokalizowanego w lokalach gminnych

 

Dzień tygodnia

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny przyjęć

Obsługa prawna

poniedziałek

Kuczbork Osada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    ul. Mickiewicza 7B            09-310 Kuczbork

7.30 – 11.30

Remigiusz Sawicki                 - radca prawny

wtorek

Lubowidz

Urząd Gminy                ul. Zielona 10                   09-304 Lubowidz

7.30 – 11.30

Remigiusz Sawicki                 - radca prawny

środa

Bieżuń

Urząd Miasta               i  Gminy                       ul. Warszawska  2         09-320 Bieżuń

7.30 – 11.30

Remigiusz Sawicki                - radca prawny

czwartek

Lutocin

Urząd Gminy                 ul. Poniatowskiego 109-317 Lutocin

7.30 – 11.30

Remigiusz Sawicki                - radca prawny

piątek

Siemiątkowo

Urząd Gminy                ul. Wł. Reymonta 3A  09-135 Siemiątkowo

7.30 – 11.30

Remigiusz Sawicki                - radca prawny

 

W Punkcie nr 2 pomoc prawną świadczy radca prawny wskazany przez Fundację  Innowacji  i  Społeczeństwa Obywatelskiego  w Płocku,   ul.   Kazimierza Wielkiego 37 / 96 ,  09-400 Płock

 
Zakres nieodpłatnej pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym , lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)         podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)         z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)         związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)         której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. Zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)           która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3)           która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)           która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)           która nie ukończyła 26 lat, lub

6)           która ukończyła 65 lat, lub

7)          która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)          która jest w ciąży.

Od roku 2017 poszerzony został katalog osób uprawnionych- o kobiety w ciąży ,wzakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Rodzaj dokumentu potwierdzającego  uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa  w:

1)  pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)   pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)   pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)   pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)   pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)   pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.¹)

Osobie uprawnionej, o której mowa w  pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów .² )

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6 oraz ¹) , ² )osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Więcej informacji na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Liczba odwiedzin : 111
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Różański
Czas wytworzenia: 2017-08-07 12:26:13
Czas publikacji: 2017-08-07 12:26:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak