Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiątkowo

2018-07-11 13:33:38
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gutkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-07-11 13:30:14
Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie- Nowe Budy Osieckie"

2018-03-29 13:38:57
Urząd Gminy Siemiątkowo informuje, iż dnia 22.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „ZUR4430A” realizowanej na działce ew. o nr: 100 w obrębie Pijawnia, gmina Siemiątkowo

2018-01-26 11:29:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „ZUR4430A” realizowanej na działce ew. o nr: 100 w obrębie Pijawnia, gmina Siemiątkowo"

2017-12-11 08:06:46
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siemiątkowo oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

2017-12-04 14:09:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji  celu publicznego pod nazwą : "Przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa linii energetycznej i oświetleniowej w Antoniewie"

2017-12-01 12:58:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa (rozbudowa) drogi gminnej w miejscowości Ossowa Drobińska”

2016-07-01 11:28:42
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora GOK w Siemiątkowie

2016-05-30 15:23:49
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Siemiątkowo na lata 2015-2032

2015-12-15 13:22:25