Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych

2018-04-10 12:21:34
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siemiątkowo na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024"

2017-03-02 13:32:25
O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK

2016-10-18 12:59:23
O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

2015-10-15 11:28:56