Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr II.7.2014 w sprawie przyjęcia Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

 
2015-03-24 13:21:53
Uchwała budżetowa Nr II.15.2014 na rok 2015

 
2015-03-24 11:41:25
Uchwała Nr II.14.2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiątkowo

 
2015-03-23 15:00:06
Uchwała Nr II.12.2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXII.10.2014 RG z dnia 22 marca2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 
2015-03-23 14:45:31
Uchwała Nr II.13.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 
2015-03-23 14:29:54
Uchwqała Nr II.11.2014 zmieniająca Uchwałę Nr XX/47/2012 RG z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty

 
2015-03-23 14:20:36
Uchwała Nr II.10.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społ. dot. nadania statutów sołectwom Gminy Siemiątkowo

 
2015-03-23 14:03:20
Uchwała Nr II.8.2014 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy na rok 2015

 
2015-03-23 13:59:20
Uchwała Nr II.6.2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

 
2015-03-23 13:53:28
Uchwała Nr II.5.2014 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

 
2015-03-23 13:47:18
Uchwała Nr I.4.2014 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siemiątkowo

 
2014-12-16 11:19:11
Uchwała Nr I.3.2014 w sprawie ustalenia składu liczbowego i skladów osobowych stałych komisji Rady Gminy

 
2014-12-16 11:13:26
Uchwała Nr I.2.2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Siemiątkowo

 
2014-12-16 11:05:32
Uchwała Nr I.1.2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy

 
2014-12-16 10:53:39
Uchwała Nr XXXV.29.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy Gminą Siemiątkowo a osobą fizyczną
2014-11-17 09:30:57
Uchwała Nr XXXV.28.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 29 listopada 2014 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014-11-17 09:28:06
Uchwała Nr XXXIV.27.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 03 października 2014 roku
w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014-10-17 13:27:41
Uchwała Nr XXXIV.26.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 03 października 2014 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo
2014-10-17 13:26:18
Uchwała Nr XXXII.25.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 19 września 2014
w sprawie zmiany u chwały budżetowej na 2014 rok
2014-10-17 07:39:17
Uchwała Nr XXXII.24.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 12 sierpnia 2014
w sprawie zmiany u chwały budżetowej na 2014 rok
2014-08-26 16:07:41
Uchwała Nr XXXII.23.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego
2014-08-26 16:05:41
Uchwała Nr XXXII.22.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Siemiątkowo
2014-08-26 16:03:23
Uchwała Nr XXXI.21.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
2014-07-02 11:27:32
Uchwała Nr XXXI.20.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
2014-07-02 11:23:45
Uchwała Nr XXXI.19.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014-07-02 11:21:46
Uchwała Nr XXXI.18.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie
2014-07-02 11:20:38
Uchwała Nr XXXI.17.2104

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Siemiątkowo oraz planów miejscowych.
2014-07-02 11:18:53
Uchwała Nr XXXI.16.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Siemiątkowo
2014-07-02 11:17:18
Uchwała Nr XXXI.15.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 06.06.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014-07-02 11:15:29
Uchwała Nr XXX.14.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 28 kwietnia 2014
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII.9.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Siemiątkowo do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2014-05-27 07:05:44