Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII.23.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego
2014-08-26 16:05:41
Uchwała Nr XXXII.22.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Siemiątkowo
2014-08-26 16:03:23
Uchwała Nr XXXI.21.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
2014-07-02 11:27:32
Uchwała Nr XXXI.20.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
2014-07-02 11:23:45
Uchwała Nr XXXI.19.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014-07-02 11:21:46
Uchwała Nr XXXI.18.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie
2014-07-02 11:20:38
Uchwała Nr XXXI.17.2104

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Siemiątkowo oraz planów miejscowych.
2014-07-02 11:18:53
Uchwała Nr XXXI.16.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Siemiątkowo
2014-07-02 11:17:18
Uchwała Nr XXXI.15.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 06.06.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014-07-02 11:15:29
Uchwała Nr XXX.14.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 28 kwietnia 2014
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII.9.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Siemiątkowo do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2014-05-27 07:05:44