Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX.13.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z 28 kwietnia 2014
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Siemiątkowo w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014-05-27 07:03:56
Uchwała Nr XXX.12/2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 28 kwietnia 2014
w sprawie zmiany uchwał budżetowej na 2014 r.
2014-05-27 07:01:30
Uchwała Nr XXIX.11.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 19 marca 2014
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014-04-24 13:47:33
Uchwała Nr XXIX.10.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z 19 marca 2014r
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo
2014-04-24 13:45:29
Uchwała Nr XXVIII.9.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Siemiątkowo do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2014-03-31 07:05:24
Uchwała Nr XXVIII.8.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2014
2014-03-31 07:04:05
Uchwałą Nr XXVIII.7.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014-03-31 07:02:51
Uchwała Nr XXVIII.6.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014-03-31 07:01:36
Uchwała Nr XXVIII.5.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014-03-31 07:00:41
Uchwała Nr XXVIII.4.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
2014-03-31 06:59:10