Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr Ci.331.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siemiątkowo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

2015-12-29 14:48:42
Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2016 Nr XII.76.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

2015-12-29 14:38:14
Uchwała Nr XII.75.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2015-12-29 13:03:51
Uchwała Nr XII.74.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Siemiątkowo na rok 2016

2015-12-29 12:47:34
Uchwała Nr XII.73.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

2015-12-29 12:45:24
Uchwała Nr XII.72.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemiątkowo"

2015-12-29 12:42:12
Uchwała Nr XII.71.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-29 11:27:04
Uchwała Nr XII.70.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2015-12-29 11:10:43
Uchwała Nr XI.69.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przyjecia "Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na rok 2016"

2015-12-29 10:44:55
Uchwała Nr XI.68.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy - LGD w okresie programowania 2014-2020

2015-12-29 10:41:37
Uchwała Nr XI.67.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2015-12-29 10:31:56
Uchwała Nr XI.66.2015 z dnia 26.11.2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

2015-12-29 10:30:00
Uchwała Nr XI.65.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siemiątkowo

2015-12-29 10:28:05
Uchwała Nr XI.64.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

2015-12-29 10:21:26
Uchwała Nr XI.63.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

2015-12-29 10:17:53
Uchwała Nr XI.62.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-29 10:02:57
Uchwała Nr XI.61.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2015-12-29 09:45:16
Uchwała Nr X.60.2015 w sprawie przystąpienia Gminy do projektu realizowanego przez Samorząd Woj. Maz. w ramach RPO WM 2014-2020

2015-11-19 12:04:48
Uchwała Nr X.59.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy

2015-11-19 12:02:42
Uchwała Nr X.582015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2015-11-19 12:00:36