Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr Ci.331.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siemiątkowo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

2015-12-29 14:48:42
Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2016 Nr XII.76.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

2015-12-29 14:38:14
Uchwała Nr XII.75.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2015-12-29 13:03:51
Uchwała Nr XII.74.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Siemiątkowo na rok 2016

2015-12-29 12:47:34
Uchwała Nr XII.73.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

2015-12-29 12:45:24
Uchwała Nr XII.72.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemiątkowo"

2015-12-29 12:42:12
Uchwała Nr XII.71.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-29 11:27:04
Uchwała Nr XII.70.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2015-12-29 11:10:43
Uchwała Nr XI.69.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przyjecia "Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na rok 2016"

2015-12-29 10:44:55
Uchwała Nr XI.68.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy - LGD w okresie programowania 2014-2020

2015-12-29 10:41:37
Uchwała Nr XI.67.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2015-12-29 10:31:56
Uchwała Nr XI.66.2015 z dnia 26.11.2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

2015-12-29 10:30:00
Uchwała Nr XI.65.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siemiątkowo

2015-12-29 10:28:05
Uchwała Nr XI.64.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

2015-12-29 10:21:26
Uchwała Nr XI.63.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

2015-12-29 10:17:53
Uchwała Nr XI.62.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-29 10:02:57
Uchwała Nr XI.61.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2015-12-29 09:45:16
Uchwała Nr X.60.2015 w sprawie przystąpienia Gminy do projektu realizowanego przez Samorząd Woj. Maz. w ramach RPO WM 2014-2020

2015-11-19 12:04:48
Uchwała Nr X.59.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy

2015-11-19 12:02:42
Uchwała Nr X.582015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2015-11-19 12:00:36
Uchwała Nr X.57.2015 w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

2015-11-19 11:58:58
Uchwała Nr X.56.2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego

2015-11-19 11:57:28
Uchwała Nr X.55.2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.

2015-11-19 11:41:41
Uchwała Nr IX.54.2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika.

2015-10-12 11:12:55
Uchwała Nr IX.53.2015 w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób ANR Oddział Terenowy w Warszawie

2015-10-12 11:10:59
Uchwała Nr IX.52.2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2015-10-12 11:09:07
Uchwała Nr IX.51.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-10-12 11:06:11
Uchwała Nr VIII.50.2015 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Siemiątkowo oraz zasad ich używania

2015-08-07 09:22:25
Uchwała Nr VIII.49.2015 w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2015 rok

2015-08-07 09:19:43
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Siemiatkowo w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2014

2015-08-04 08:35:35
Uchwała Nr VII.48.2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2014 rok

2015-08-03 14:47:57
Uchwała Nr VII.47.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

2015-08-03 14:46:12
Uchwała Nr VII.46.2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemiątkowo w Lokalnej Grupie Działania ...

2015-08-03 14:44:52
Uchwała Nr VII.45.2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Siemiątkowo

2015-08-03 14:37:01
Uchwała Nr VII.44.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego

2015-08-03 14:35:06
Uchwała Nr VII.43.2015 w sprawie zmian uchwały budzetowej na 2015 rok

2015-08-03 14:18:11
Uchwała Nr VII.42.2015 w sprawie zmian WPF gminy Siemiątkowo

2015-08-03 14:14:48
Uchwała Nr VI.41.2015 w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

 
2015-06-12 15:31:39
Uchwała Nr VI.40.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne

 
2015-06-12 15:28:45
Uchwała Nr VI.39.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska

 
2015-06-12 15:25:57