Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyłożneiu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów

2019-01-10 09:41:50
Statystyka ludności Gminy Siemiątkowo - stan na dzień 31.12.2018r.

2019-01-08 10:43:21
Karty informacyjne - MPZP Cyndaty

2019-01-03 07:49:03
Informacja o rehabilitacji leczniczej

2018-12-24 10:33:01
Karta informacyjna MPZP Cyndaty

2018-12-11 07:59:02
Karty informacyjne mpzp Cyndaty

2018-11-28 12:36:18
OGŁOSZENIE KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

2018-10-15 10:13:34
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cyndaty

2018-10-10 07:38:20
Karty informacyjne MPZP Zaborze Krzeczanowskie oraz Krzeczanowo

2018-10-02 08:28:23
Karty informacyjne mpzp Łaszewo

2018-10-02 08:27:28