Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oświadczenie Rady Gminy popierające Apel Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18.11.2016 r.

2017-02-22 13:20:51
Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2017 Nr XX.43.2016

2017-02-22 13:11:47
Uchwała Nr XX.42.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2017-02-22 13:07:03
Uchwała Nr XX.41.2016 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Siemiątkowo na rok 2017

2017-02-22 12:58:06
Uchwała Nr XX.40.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

2017-02-22 12:51:47
Uchwała Nr XX.39.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gradzanowo

2017-02-22 12:32:26
Uchwała Nr XX.38.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska

2017-02-22 09:46:20
Uchwała Nr XX.37.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne

2017-02-22 09:32:19
Uchwała Nr XX.36.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2017-01-05 11:36:01
Uchwała Nr XX.35.2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2017-01-05 11:28:55
Uchwała Nr XIX.34.2016 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Siemiątkowo

2017-01-05 11:03:18
Uchwała Nr XIX.33.2016 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Siemiątkowo

2017-01-05 11:01:11
Uchwała Nr XIX.32.2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

2017-01-05 10:50:32
Uchwała Nr XIX.31.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2017-01-05 10:49:07
Uchwała Nr XIX.30.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

2017-01-05 10:47:14
Uchwała Nr XIX.29.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2017-01-05 10:44:40
Uchwała Nr XVIII.28.2016 z dnia 7.09.2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2016-09-16 13:44:27
Uchwała Nr XVII.24.2016 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pozyczki z WFOŚiGW

2016-09-16 13:29:30
Uchwala Nr XVII.27.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2016-09-16 13:22:58
Uchwała Nr XVII.26.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2016-09-16 13:19:47
Uchwała Nr XVII.25.2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2016-09-16 13:18:20
Uchwała Nr XVI.23.2016 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu nabycia na rzecz Gminy Siemiątkowo części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

2016-08-04 10:34:49
Uchwała Nr XVI.22.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2016-08-04 10:32:22
Uchwała Nr XVI.21.2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-08-04 10:27:38
Uchwała Nr XVI.20.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

2016-08-04 10:24:21
Uchwała Nr XVI.19.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiątkowo

2016-08-04 10:20:20
Oświadczenie Rady Gminy Siemiątkowo w sprawie zamiaru podziału statystycznego Woj. Mazowieckiego

2016-07-07 12:44:28
Zarządzenie Nr 7.2016 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2015

2016-07-07 10:38:47
Uchwała Nr XV.18.2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

2016-06-22 14:34:55
Uchwała Nr XV.17.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

2016-06-22 14:29:47