Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVII.25.2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2016-09-16 13:18:20
Uchwała Nr XVI.23.2016 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu nabycia na rzecz Gminy Siemiątkowo części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

2016-08-04 10:34:49
Uchwała Nr XVI.22.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2016-08-04 10:32:22
Uchwała Nr XVI.21.2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-08-04 10:27:38
Uchwała Nr XVI.20.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

2016-08-04 10:24:21
Uchwała Nr XVI.19.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiątkowo

2016-08-04 10:20:20
Oświadczenie Rady Gminy Siemiątkowo w sprawie zamiaru podziału statystycznego Woj. Mazowieckiego

2016-07-07 12:44:28
Zarządzenie Nr 7.2016 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2015

2016-07-07 10:38:47
Uchwała Nr XV.18.2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

2016-06-22 14:34:55
Uchwała Nr XV.17.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

2016-06-22 14:29:47