Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa linii energetycznej 15/0,4kV, budowa linii kablowej wraz z przyłączami napowietrznymi, przebudowa linii oświetleniowej w Nowopolu” gmina Siemiątkowo.

2018-01-15 12:26:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiątkowo o rozprawie administracyjnej w sprawie budowy kurników w Siciarzu

2018-01-04 10:13:57
Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

dot. zadania: Rozbudowa drogi gminnej w m. Siciarz

2018-01-02 15:02:28
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SIEMIĄTKOWO o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa linii energetycznej 15/0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi, przebudowa linii oświetleniowej w Antoniewie”

2018-01-02 13:21:11
Obwieszczenie - Budowa trzech kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 39500 szt. kazdy wraz z niezbędną infrastruktura na działce nr 220 w ob. gruntów m. Krzeczanowo

2017-12-18 14:41:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „ZUR4430A” realizowanej na działce ew. o nr: 100 w obrębie Pijawnia, gmina Siemiątkowo"

2017-12-11 08:06:46
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siemiątkowo

2017-12-04 14:10:53
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siemiątkowo oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

2017-12-04 14:09:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej” realizowanej w obrębie Ziemiany, gmina Siemiątkowo.

2017-11-24 14:06:34
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej” w obrębie Ziemiany, gmina Siemiątkowo.

2017-11-16 10:19:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej” realizowanej na działkach ew. o nr: 100/2, 101, 102/1, 102/2, 104, 105, 106, 152, 155, 156, 164, 162, 157, 158, 163 w obrębie Ziemiany, gmina Siemiątkowo.

2017-10-19 11:42:22
Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo

2017-08-01 07:28:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

dot. Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: "Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716"

2017-07-13 07:33:43
OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 04.07.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

dla zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo"

2017-07-06 07:41:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiątkowo

dot. wyłożenia do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla wsi Nowopole

2017-07-05 07:52:11
Zarządzenie Nr 10.2017 z dnia 27 marca 2017 r. Wójta Gminy w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2016.

2017-06-27 13:37:20
Ogłoszenie o wyłożeniu mpzp obrębu Siemiatkowo, gmina Siemiatkowo - dyskusja publiczna

2017-06-07 08:37:45
Ogłoszenie o wyłożeniu mpzp obrębu Siemiątkowo, gmina Siemiątkowo

2017-06-07 08:34:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego pod nazwą" Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716"

2017-05-26 09:13:39
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

2017-02-03 07:50:27
Informacja o pracach w ramach monitoringu lasów w latach 2016-2020

2016-07-12 14:50:55
Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

2016-06-13 14:40:33
Obwieszczenie - uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja lasu dla lasów niestanowiącycg własności Skarbu Państwa

2016-05-09 12:41:42
Informacja o wydanej decyzji - Budowa fermy drobiu w Gradzanowie Kościelnym na działkach o nr ew. 13/1 i 13/2

2016-02-05 13:09:36
Rozbudowa ciagu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie

2016-01-13 10:31:37
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu RDOŚ i PPIS „Budowa fermy drobiu w Gradzanowie Kościelnym zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 13/1, 13/2 obręb Gradzanowo,

2015-12-23 08:31:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Przebudowa drogi gminnej Złe Borki-Karolinowo

2015-12-14 14:12:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Rozbudowa drogi gminnej w m. Siciarz

2015-12-01 13:44:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo

2015-12-01 13:42:27
Rozbudowa ciagu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie

2015-11-27 15:08:21
Obwieszczenie - Przebudowa drogi gminnej Zle Borki - Karolinowo

2015-11-05 12:03:06
Obwieszczenie - Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo

2015-11-04 13:00:20
Obwieszczenie Rozbudowa drogi gminnej w m. Siciarz

2015-11-04 12:55:39
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2014

2015-08-04 08:30:52
Zarządzenie Nr 26/2014

Wójta Gminy Siemiątkowo
z dnia 28 lipca 2014 r
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 r.
2014-08-26 16:12:34
Zarządzenie nr 5/2014

z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2014-07-02 11:29:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 5.08.2013 r.

 
2013-10-21 12:23:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo

 
2013-10-21 12:21:10
10 20 30 40 50 Wyników